Άνοιξε η αίτηση και εκδόθηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2021 – 2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά απο 19 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2021.

Αίτηση ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2017-2018

ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2022

Ξεκινά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, η υποβολή αιτήσεων στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., www.eetaa.gr. (paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων»)

 

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος απαιτείται η υποβολή μόνο της αίτησης, ενώ όλα τα άλλα δικαιολογητικά θα αντλούνται ηλεκτρονικά από την ΕΕΤΑΑ μέσω ενός διασυνδεδεμένου πληροφοριακού συστήματος. Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια μόνο αίτηση, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και απαρτίζεται από:
– Ένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου δηλώνονται τα απαιτούμενα για τη μοριοδότησή τους στοιχεία και
– Ένα προαιρετικό σκέλος, όπου μπορεί να επιλεγεί  συγκεκριμένη δομή.

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Η αίτηση

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2021 – 2022 θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο πιο Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 19/7/2021 έως 3/8/2021, στην Διεύθυνση (www.eetaa.gr).

Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει το απόγευμα της 19ης Ιουλίου 2021.

Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3.8.2021 και ώρα 23:59. Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν
ηλεκτρονικά.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 13 Αυγούστου
2021.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι προκειμένου να λάβουν επιδότηση για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

 

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Υποβολή αίτησης και όροι συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 3.8.2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.

Δείτε ΕΔΩ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

 

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Τι αλλάζει με τον υπολογισμό των εισοδημάτων

Πρέπει να υποβληθεί ή νέα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2020 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 έως 31/12/2020).

Σύμφωνα με την πρόσκληση η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί
• Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
• Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
• Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
• Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες – πατέρες ή ωφελούμενοι.

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ή

β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.

με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:

 • 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
 • 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
 • 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
 • 42.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

Σε όλες/ους τις/ους ωφελούμενες/ους, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ύψους 180 €/μήνα, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Η «Αξία Τοποθέτησης» καλύπτει θέσεις παιδιών αποκλειστικά και μόνο για τις ακόλουθες δομές:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
 • Κατηγορία θέσης Α1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
 • Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.)
 • Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
 • Κατηγορία θέσης Β2: Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών

Οι ενδιαφερόμενες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr), μέχρι και την 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.

 

Δομές- Φορείς

1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:
– Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ)

Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Προς το σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.Στο πλαίσιο της δράσης οι δομές παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους Δήμους, οι οποίοι τυχόν εξαιρεθούν από τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

2. Η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Φύλαξης Παιδιών και από κέντρα μελέτης, φροντιστήρια, κέντρα κατάρτισης, από αθλητικούς συλλόγους, σωματεία, δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο αυτής της δράσης.

Ετήσια όρια δαπάνης

1. Τα ετήσια όρια δαπάνης, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαμορφώνονται ως εξής:

etaa2022 oria dapanis1

etaa2022 oria dapanis2

 

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Βήμα – βήμα η υποβολή της αίτησης

Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TAXISNET (Username, Password). Η διαπίστευση θα γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου σύμφωνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συζύγου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:
α) χήρος ή
β) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας.
Η χρήση των ίδιων κωδικών θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της
αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά
συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν
καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα
επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των
απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής
ή/και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης του Άρθρου 8
19 της σχετικής Κ.Υ.Α., θα περιγράφονται στις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Οδηγίες Αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά»).

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με
mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

 

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί μετά την 31/12/2020.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η αιτούσα

– είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε απαιτείται οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο (εάν δεν είναι στην ελληνική), που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση. Για αλλοδαπή τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ, και σε περίπτωση λήξης της, αντίγραφο της αίτησης ανανέωσής της.
-είναι πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών και υποβάλει δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί
εκτός Ελλάδας, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την
εκάστοτε αρμόδια αρχή.
-είναι ανύπαντρη μητέρα και το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, απαιτείται η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
-είναι χήρα, και η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
απαιτείται και η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συζύγου.
-είναι διαζευγμένη, και η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή στο έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1), απαιτείται
η υποβολή αντίγραφου δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου.
-είναι σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
(Μ1).
-είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο
αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
-δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού της, την αίτηση την υποβάλει το άτομο στο οποίο
έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση και απαιτείται η υποβολή του
σχετικού δικαιολογητικού.
-έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης (Αντί «συζύγων»), απαιτείται η υποβολή του.

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 (δηλαδή για εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 1/1/2020 έως 31/12/2020).
Επισημαίνεται ότι ,
– Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν συνολικό
οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€,
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 της παρούσας.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά
λόγο απόρριψης της αίτησης.

– Στην περίπτωση που η αιτούσα έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το έτος 2020,
αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάρισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) /taxisnet, θα πρέπει να υποβάλει το εκκαθαριστικό
σημείωμα του έτους 2019 με την υποχρέωση, προκειμένου να ενταχθεί στο
πρόγραμμα, να υποβάλει το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2020 έως την 1η
Σεπτεμβρίου 2020. Για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης θα πρέπει η αιτούσα να
υποβάλει σχετικό αίτημα στην Α.Α.Δ.Ε. για να εκκαθαριστεί η δήλωσή της λόγω
συμμετοχής της στο πρόγραμμα.

– Τα στοιχεία των ωφελούμενων δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες κατά το
εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο εποπτικές της υλοποίησης και εν γένει ελεγκτικές
αρχές. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων θα
αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που τυγχάνει απαραίτητο για την υλοποίηση
του σκοπού της Δράσης, αρχικά για τον προσδιορισμό κατάταξής τους και
ακολούθως για τους σκοπούς αξιολόγησης και άσκησης ελέγχου ως προς την εν λόγω
υλοποίηση.

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Δικαιολογητικά απασχόλησης

– Εάν, η αιτούσα είναι μισθωτή :

 • Βεβαίωση εργοδότη (σφραγίδα & υπογραφή), η οποία θα φέρει υποχρεωτικά
  ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα
  προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της, έως την ημερομηνία υποβολής της
  αίτησης
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει
  επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη).
  – Εάν, η αιτούσα εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση):
 • Βεβαίωση εργοδότη, υπογεγραμμένη από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται
  η απασχόλησή της και
 • Εργόσημο (αντίγραφο αυτού και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου
  12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) Ή
 • Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

– Εάν, η αιτούσα εργάζεται με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
α) Τίτλοι κτήσης: Αντίγραφο Σύμβασης με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών,
εντός του τελευταίου έτους ή /και Αντίγραφο Δήλωσης – Βεβαίωσης Απογραφής
στο Ενιαίο Μητρώο στο ΕΦΚΑ.
β) Σύμβαση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο σύμβασης με έναν – τουλάχιστον
– εκ των εργοδοτών ή /και Απογραφικό δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο στο ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι, για τις/τους εργάτριες/τες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.),
απαιτείται βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.), του τελευταίου
τριμήνου που να αποδεικνύεται εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

– Εάν, η αιτούσα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα (ατομική
επιχείρηση)

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη,
  ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι
  έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα
  για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του
  επιτηδεύματος.

– Εάν, η αιτούσα συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. :

 • Το αρχικό καταστατικό (σε περίπτωση μεταβολών τελευταία τροποποίηση αυτού)
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη,
  ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής
  ασφαλιστικών εισφορών
 • Σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της
  εταιρείας ΙΚΕ ότι η ενδιαφερόμενη απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.
  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα
  μέλη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος).

– Εάν η αιτούσα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα:
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, και,
εάν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, την πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού
φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν, η αιτούσα είναι άνεργη ή έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο,
αντίστοιχα υποβάλει το Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου
ανεργίας, ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας, ή, όταν αφορά σε ειδικά ταμεία, άλλο
ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία.

 

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2021: Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν, η αιτούσα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της με ποσοστό
αναπηρίας 35% και άνω ή/και ο σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: απαιτείται
Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή Απόφαση
Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 με ισχύ επ’ αόριστον, ή αντίγραφο της
αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην
αρμόδια Επιτροπή, στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε.

 

Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022

Αναλυτικά πληροφορίες στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ

Η σχετική ΚΥΑ

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες και τρόπος οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, θα περιγραφούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr).

Περισσότερες  πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714).

➡ Ακολουθήστε το mamasou στο Instagram για να ενημερώνεστε άμεσα για τα Instagram giveaways και ότι άλλο δεν χωράει εδώ!

➡ Και μην ξεχνάτε! 👍Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας άρθρα αλλά και Διαγωνισμούς, Κληρώσεις και Δώρα! 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.