Οικογενειακό Επίδομα Τέκνων ΟΓΑ 2015. Προϋποθέσεις, Αιτήσεις και Δικαιολογητικά.

Μάθετε αν δικαιούστε επίδομα τέκνων ΟΓΑ και πόσο, καθώς και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμπλήρωσης του έντυπου Α21 για το taxisnet.

Εως τις 31 Ιανουαρίου έχουν περιθώριο υποβολής του εντύπου Α21 στο Taxisnet, που αφορά στην αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες του έτους 2015, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΓΑ.

Όσοι δικαιούχοι του 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8 Απριλίου 2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων ΟΓΑ

Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’/12-11-2012) θεσπίζεται Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων για το 2015 υποχρεούνται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις Α21 , δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη και ότι έχουν καταβάλει δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 για το 2013. Σημειώστε ότι όσο νωρίτερα υποβάλετε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το έντυπο Α21, τόσο νωρίτερα θα λάβετε το οικογενειακό επίδομα τέκνων.

Συνίσταται οι δικαιούχοι να προβαίνουν σε εκτύπωση του εντύπου Α21 και σε έλεγχο των στοιχείων που έχουν δηλώσει. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθος να προβαίνουν άμεσα σε διόρθωση ή τροποποίηση του Α21 για να μην καθυστερήσει η πληρωμή τους. Μετά την τροποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ώστε να αποδείξουν τον λόγο της αλλαγής των στοιχείων τους. Επίσης όσοι δεν πήραν τα χρήματα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού εδώ.

Από το έτος 2013 τα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από το νέο Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ

Η καταβολή των δόσεων των επιδομάτων γίνεται κάθε τρίμηνο με πίστωση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (www.oga.gr).

Δείτε  εδώ αν θα λάβετε το επίδομα ΟΓΑ 2015

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο.

Κατεβαστε εδώ το έντυπο Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα

(Το έντυπο είναι μόνο για ενημέρωση. Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet.)

 Δείτε στη συνέχεια του άρθρου Οδηγίες Βήμα- Βήμα για να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21 για χορήγηση Οικογενειακού Επιδόματος  2015 στο  taxisnet

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
Από 1-1-2015, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2013 και
Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2015.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2015

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.
 2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
 4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

 

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

 1. Εισοδηματικό κριτήριο:

α)Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.

 

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση

1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

 

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

(α) ́Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,

(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

 

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

Παραδείγματα:

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604

Εισοδηματική κατηγορία : Β

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.

 

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166

Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143

Εισοδηματική κατηγορία : Α

Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

 

β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Αναλυτικές πληροφορίες στο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 , ΦΕΚ 222 Α’ /12-11-2012

 

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Οικογενειακού Επιδόματος ΟΓΑ 2015

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 1. Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, μετά την οριστική υποβολή της, συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 – Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων και το υποβάλλει μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της ΓενικήςΓραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 1. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικηδικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ήυπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, ταεπιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης Α21.
 1. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει τα συνοδευτικά της μεταβολής δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.

Για αναλυτικές πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του έντυπου Α21 μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

 

Δείτε Βήμα προς Βήμα πως θα συμπληρώσετε την Αίτηση για το Οικογενειακό Επίδομα ΟΓΑ – Έντυπο Α21 μέσω taxisnet.

Εφόσον έχετε υποβάλλει τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το 2013 και είστε ήδη εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι χρήστες του taxisnet και έχετε όνομα και κωδικό χρήστη, μπορείτε να εισέλθετε στο www.gsis.gr και να επιλέξετε από το οριζόντιο μενού πάνω αριστερά την επιλογή Υπηρεσίες Προς – Πολίτες. (σχ. 1)

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ - Βήμα 1

Στη σελίδα που ανοίγει επιλέγουμε στο μέσο της σελίδας «Υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων» και από το πλαίσιο που ανοίγει επιλέγουμε «Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος» (σχ. 2)

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ - Βήμα 2

Κατόπιν ανοίγει νέα σελίδα όπου μας ζητάει να εισάγουμε όνομα χρήστη, κωδικό και κατόπιν πατάμε ΟΚ. (σχ. 3)

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ - Βήμα 3

Ανοίγει η σελίδα (σχ. 4) τις υπηρεσίας αιτήσεων οικογενειακών επιδομάτων, όπου επιλέγουμε «Είσοδος».

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ - Βήμα 4

Στη νέα σελίδα που ανοίγει μπορούμε να επιλέξουμε Συμπλήρωση Γενικών στοιχείων, Συμπλήρωση στοιχείων γονέων, Συμπλήρωση στοιχείων παιδιών και αφού τα συμπληρώσουμε όλα σωστά, επιλέγουμε Οριστικοποίηση αίτησης, για να την υποβάλλουμε. (σχ. 5)

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ - Βήμα 5

Στο Έντυπο Α21 πρέπει να δηλωθούν τα εξής δεδομένα:

 • Η ακριβής οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή το εάν ο δικαιούχος είναι έγγαμος ή άγαμος ή σε διάσταση ή διαζευγμένος ή χήρος.
 • Τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου (ονοματεπώνυμα των ιδίων και των γονέων τους, αριθμοί ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδιες Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος-νομός, αριθμός οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας), τα οποία πρέπει να αναγραφούν σε 23 διαφορετικά πεδία για τον καθένα τους!
 • Αν η διαμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και από ποιο έτος, καθώς επίσης και ποια είναι η χώρα προέλευσης.
 • Αν έχουν υποβληθεί τα 10 προηγούμενα χρόνια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
 • Αν τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα.
 • Αν οι γονείς είναι χήροι ή διαζευγμένοι.
 • Αν κάποιο από τα παιδιά προέρχεται από άλλο γάμο.· Αν έχουν όλα τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα (για αλλοδαπούς).

Στο έντυπο Α21, κάθε οικογενειάρχης θα πρέπει επίσης να δηλώσει, για κάθε προστατευόμενο τέκνο του, τα ακόλουθα 15 στοιχεία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Όνομα πατέρα
 • Όνομα μητέρας
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Τόπο γέννησης· Υπηκοότητα.
 • Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (αν υπάρχει).
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ., αν υπάρχει).
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 • Δήμο και Νομό.
 • Αριθμό οικογενειακής μερίδας.
 • Σχολείο ή σχολή φοίτησης.· Ποσοστό αναπηρίας.
 • Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας.

Επιπλέον, στο έντυπο Α21 θα πρέπει επίσης να επισημανθούν τα δικαιολογητικά που έχει συγκεντρώσει ο αιτών οικογενειάρχης.

Κατόπιν μπορούμε να επιλέξουμε Εκτύπωση αίτησης για τυπώσουμε το συμπληρωμένο έντυπο Α21. Εφόσον επεξεργαστεί η αίτηση και εκκαθαριστεί από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και εγκριθεί με την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω μπαίνουμε στην ίδια σελίδα όπου μπορούμε να πατήσουμε εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού και εκεί μπορούμε να δούμε και το τελικό ποσό του επιδόματος που θα λάβουμε μαζί με άλλα στοιχεία.

Έλεγχος αίτησης για το Ενιαίο Επίδομα Τέκνων ΟΓΑ

Για να ελέγξετε την πορεία της αίτησης, αν έγινε δεκτή ή όχι, αλλά και να ενημερωθείτε για τις πληρωμές που έχουν γίνει πατήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΓΑ για το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (http://www.oga.gr/epidomata/epidomata_login.php)

Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ - Βήμα 6

όπου εκεί (σχ. 6) θα χρειαστεί να εισάγετε τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου επιδόματος, το ΑΦΜ του δικαιούχου , τον αριθμό της αίτησης του έντυπου Α21 που λάβατε κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο taxisnet και να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη σας και να πατήσετε «Είσοδος».

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα που θα σας εμφανίσει το αποτέλεσμα της πορείας της αίτησης σας και εμφανίζει πληροφορίες όπως πότε έγινε η αίτηση σας, πότε επεξεργάστηκε η αίτηση σας από τον ΟΓΑ, αν έγινε δεκτή ή όχι και εμφανίζει και τις Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί εφόσον είστε δικαιούχοι του Ενιαίου Επιδόματος στήριξης τέκνων και η αίτηση σας έγινε δεκτή.

Σημείωση: Την ίδια διαδικασία για την αίτηση χρειάζεται να πραγματοποιήσουν και οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι που είναι δικαιούχοι του Οικογενειακού Επιδόματος Στήριξης Τέκνων του ΟΓΑ, οι οποίοι δικαιούνται επίσης και το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.