Επίδομα Γέννησης παιδιού - Επίδομα Γέννας
Επίδομα Γέννησης παιδιού – Επίδομα Γέννας 2021

Επίδομα Γέννας 2021

Μάθετε πως θα εισπράξετε το Επίδομα Γέννας, διαβάστε παρακάτω όλη τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε.

Επίδομα Γέννας 2021 – Η Αίτηση

Την Αίτηση για το επίδομα Γέννησης παιδιού για νέους γονείς μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση
https://epidomagennisis.gr

Γενικές πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/epidoma-gennisis

 

Τι είναι το επίδομα γέννησης;

Το επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

 

Από πότε έχει τεθεί σε ισχύ το επίδομα γέννησης;

Από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννήθηκε εν ζωή στην Ελλάδα.

 

Ποιο είναι το χορηγούμενο ποσό; Πρόκειται για εφάπαξ καταβολή;

Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται σε 2000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη. γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίδυμα είναι 4.000€ κ.ο.κ

 

Μπορώ να είμαι δικαιούχος του επιδόματος;

Ναι, αν είστε ΜΗΤΕΡΑ και δεν έχετε χάσει την επιμέλεια του παιδιού

 

Ποιος υποβάλει την αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Η μητέρα του παιδιού.

 

Πότε υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

 

Που υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Η αίτηση υποβάλλεται:

α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ή β) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού εφόσον η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων (θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο).

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα χορήγηση του επιδόματος γέννησης;

Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου 2 από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

 

Πως αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα;

Από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.

 

Πως αποδεικνύεται ότι πληρείται το εισοδηματικό κριτήριο;

Από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

 

Για το φορολογικό έτος 2018 δεν υπέβαλα δήλωση φορολογίας γιατί δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής δικαιούμαι το επίδομα γέννησης.

Για τις γεννήσεις, ως προς τις οποίες ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους για το ανωτέρω φορολογικό έτος, δύνανται από 18-2-2020 και μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, να υποβάλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2018.

 

Πως αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεο φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.

 

Διαμένω νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012 μέχρι σήμερα αλλά δεν έχω υποβάλει φορολογική δήλωση όλα τα χρόνια μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες τώρα;

Όχι. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος -Ε1 πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα.

 

Είμαι πολίτης τρίτης χώρας αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του παιδιού είναι Έλληνας και διαμένει νόμιμα και μόνιμα , δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;

Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

 

Είμαι πολίτης τρίτης χώρας αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του παιδιού είναι πολίτης τρίτης 3 χώρας και διαμένει νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;

Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

 

Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης λήγει και η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του προηγούμενου της γέννησης φορολογικού έτους δεν είναι δυνατή, τι γίνεται στη περίπτωση αυτή;

Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους.

 

Το επίδομα γέννησης παιδιού κατάσχεται;

Δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη ( άρθρο 10 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’)

 

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού ποιος δικαιούται το επίδομα;

-Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, ασκεί την επιμέλεια του και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.

 

Η μητέρα απεβίωσε μετά την έγκριση της αίτησης της , και το επίδομα δεν καταβλήθηκε σε αυτή, όσο ήταν εν ζωή. Ποιος είναι ο δικαιούχος πλέον και ποια διαδικασία ακολουθείται;

Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και ασκεί την επιμέλεια του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού. Υποβάλλει ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος .

 

Υπέβαλα την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού και ενημερώθηκα ότι η αίτηση μου παραμένει σε εκκρεμότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομίσετε σε Κέντρο Κοινότητας της επιλογής σας, εντός 2 μηνών από την ενημέρωση που λάβατε, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.

Γενικές πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/epidoma-gennisis/

Συχνές Ερωτήσεις για το επίδομα γέννησης

Ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης της μητέρας του παιδιού εργάζεται στο εξωτερικό. Δικαιούται η μητέρα το επίδομα γέννησης;

Η εργασία του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης στο εξωτερικό δεν αποτελεί κώλυμα για τη λήψη του επιδόματος. Ο  σύζυγος  ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, όμως,  πρέπει να διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

 Ποια διαδικασία ακολουθεί η μητέρα για την υποβολή αίτησης σε περίπτωση που ο σύζυγος ή το μέρος του συμφώνου συμβίωσης εργάζεται στο εξωτερικό;

Στη περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω Κέντρου Κοινότητας ή σε Δήμο, με την προσκόμιση επίσημα  μεταφρασμένου εγγράφου της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής Αρχής, στο οποίο να βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης που εργάζεται και κατοικεί στην αλλοδαπή.

Πώς συμπληρώνεται η αίτηση όταν ο σύζυγος ή το έτερο μέρους του συμφώνου συμβίωσης είναι Ευρωπαίος πολίτης;
Θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο. Εκεί τα στοιχεία του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης θα περαστούν με προσθήκη και αποδοχή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Σε ποια ένδειξη της εφαρμογής πρέπει να καταχωρηθεί η βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη;

Καταχωρείται από το Κ.Κ ή Δήμο στην ένδειξη  “ΑΛΛΟ”

 Η εφαρμογή αντί της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κάρτας Ευρωπαίου πολίτη δέχεται το Διαβατήριο Ευρωπαίου πολίτη ή Κύπριου  πολίτη;
Όχι.

Υπάρχει ένδειξη στην εφαρμογή του επιδόματος γέννησης που να ορίζει την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας της  υποβολής της αίτησης ;

Ναι, στην αρχική  σελίδα της αίτησης, στο δεξί πάνω μέρος υπάρχει ένδειξη «Προθεσμία Υποβολής».

 Για ποιό λόγο σε πολίτη τρίτη χώρας με εκκαθαρισμένη Φ.Δ  2020 η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει το νόμιμο και μόνιμο της διαμονής του στην Ελλάδα, αφού στην αίτηση εμφανίζεται ότι έχουν υποβληθεί  Φ.Δ  7ετών ;

Για όσους πολίτες υπάρχει εκκαθαρισμένη Φ.Δ. 2020, πλέον ο ζητούμενος χρόνος υποβολής Φ.Δ είναι τα  8 συνεχή χρόνια και όχι τα 7. Αν υπάρχει ενδιάμεσα έτος που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από το οικονομικό έτος 2013 – εισόδημα 2012 – και μετά, το έτος αυτό δεν θα υπάρχει στο “πλήθος των φορολογικών δηλώσεων”.

  Πολίτης τρίτης χώρας από το 2012 και μετά για κάποια έτη ήταν προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονιών του. Προσμετρούνται στο σύνολο και τα έτη αυτά ή πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά για έλεγχο στα Κ.Κ ή Δήμο ;

Η εφαρμογή αναγνωρίζει όλα τα έτη όπου κάθε πολίτης έχει δηλωθεί με τον ΑΜΚΑ του ως τέκνο στην φορολογική δήλωση του γονέα του.

Είναι απαραίτητο οι σύζυγοι να έχουν υποβάλει Φ.Δ του ίδιου έτους ή όχι;

Σε κάθε περίπτωση, οι σύζυγοι θα πρέπει να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το ίδιο έτος και όχι για διαφορετικά έτη.

Ενδέχεται λόγω κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων να απορριφθεί η αίτησή τους;

Η εφαρμογή δεν επηρεάζεται από την υποβολή είτε ατομικής είτε κοινής φορολογικής δήλωσης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2020 μπορούν οι σύζυγοι να υποβάλλουν την αίτηση με την Φ.Δ του 2019;

Ναι, εφόσον έχουν και οι δύο εκκαθαρισμένη Φ.Δ για το 2019.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2020 οι δύο σύζυγοι έχουν εκκαθαρισμένη μόνον την Φ.Δ του  2019. Θα μπορούν να δικαιωθούν του επιδόματος ή όχι;

Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2020 και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 2020.

Ποιός είναι ο λόγος που η εφαρμογή δεν αφήνει να υποβληθεί η αίτηση, με την ένδειξη: “Η αίτησής σας απέτυχε, δεν βρέθηκε στο μητρώο του ΑΜΚΑ πρόσωπο με αυτό το ΑΦΜ (π.χ.1111111) και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία της αίτησης”;

Ο πολίτης θα πρέπει να ελέγξει σε ποιο από τα μέλη της οικογένειάς του ανήκει το ΑΦΜ αυτό και να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου του ΑΜΚΑ του μέλους του, σε ένα ΚΕΠ στη συνέχεια να ακυρώσει την αίτηση και να υποβάλλει νέα αίτηση.

Μπορεί ο χρήστης του Κ.Κ. ή Δήμου να αποδεχθεί και να εγκρίνει Φορολογικές Δηλώσεις που ο πολίτης  προσκομίζει ως αποδεικτικό της νόμιμης και μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα  από το 2012 και μετά;

Όχι,ο χρήστης δεν έχει αρμοδιότητα, βλέπει τον εγκεκριμένο αριθμό των Φορολογικών Δηλώσεων μέσα στις ηλεκτρονικές ενδείξεις της αίτησης κάνοντας προβολή πάνω σε κάθε μέλος, ήτοι: « Οικονομικά στοιχεία της  Δήλωσης Φορολογίας» και «Πλήθος Φορολογικών Δηλώσεων».

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς του νεογέννητου παιδιού είναι πολίτες τρίτων χωρών ή μονογονεϊκή οικογένεια, όπου η μητέρα είναι πολίτης άλλης χώρας, μπορεί η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης να υποβληθεί μέσω της Δ.Γ. του Μαιευτηρίου;

Όχι, η πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσει την διαδικασία εκδόσης ΑΜΚΑ του  παιδιού πηγαίνοντας σε κάποιο γκισέ (ΚΕΠ,ΙΚΑ..κ.α) και μετά την έκδοση του ΑΜΚΑ να υποβάλλει αίτηση στην Εφαρμογή του επιδόματος γέννησης  του  ΟΠΕΚΑ,  εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος  προσήλθε σε Κ.Κ ή Δήμο και δηλώνει ότι η έκδοση του Πιστ. Οικ.Κατάστασης στην χώρα του απαιτεί αρκετούς μήνες και μπορεί να χάσει την τρίμηνη προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης, μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση χωρίς αυτό το δικαιολογητικό;

Ναι, εφόσον υπάρχει Ληξ.Πράξη Γάμου και παλαιότερο Πιστ. Οικ. Κατάστασης που να φαίνονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Με ρητή όμως δήλωση από τον πολίτη ότι μόλις εκδοθεί το νέο Πιστ. Οικ. Κατάστασης θα το προσκομίσει άμεσα και εντός του εύλογου χρόνου που έταξε το Κ.Κ προς αυτόν.

Μπορεί ο  χρήστης Κ.Κ ή Δήμου να αποτρέψει τον πολίτη να υποβάλει αίτηση γιατί εκτιμά ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να λάβει το επίδομα γέννησης;

Ασφαλέστερος τρόπος για να αποφασιστεί εάν κάποιος πολίτης δικαιούται την παροχή ή όχι είναι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για το επίδομα γέννησης.

Για ποιο λόγο ενώ έχει δημιουργηθεί αίτηση για το επίδομα γέννησης δεν εμφανίζεται η ένδειξη στην εφαρμογή που ορίζει την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας της υποβολής της αίτησης;

Επειδή στην αίτηση δεν εμφανίζεται το προς επιδότηση τέκνο η εφαρμογή δεν μπορεί να γνωρίζει την ημερομηνία γέννησης ώστε να προσμετρήσει την τρίμηνη προθεσμία. Πρέπει να προστεθεί το παιδί (σε ένα Κ.Κ ή Δήμο) για να λειτουργήσει η εν λόγω ένδειξη.

Σε περίπτωση θανάτου του μωρού η μητέρα δικαιούται το επίδομα γέννησης;

Ναι, εφόσον το νεογνό γεννήθηκε εν ζωή και έχει εκδοθεί  ΑΜΚΑ για  αυτό.

Είμαι άγαμη μητέρα, πολίτης τρίτης χώρας και δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το έτος 2012 μέχρι σήμερα. Δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;

Ναι, εφόσον εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, υπάρχει αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού ο οποίος είναι :Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης ή πολίτης τρίτης χώρας και πληροί τις προϋποθέσεις της νόμιμης και μόνιμης διαμονής από το έτος 2012 μέχρι σήμερα.Για την περίπτωση αυτή προσκομίζονται για έλεγχο στο Κέντρο Κοινότητας τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά :

    1. Η πράξη αναγνώρισης του παιδιού.
    2. Η τελευταία ΔΦΕ (Ε1) του πατέρα εφόσον είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης.
    3. Όταν ο πατέρας είναι πολίτης τρίτης χώρας, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα οικ. έτη 2013 και 2014 που αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 2014 έως σήμερα που αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2014 έως και σήμερα. Σε αυτά πρέπει να ελέγχεται αν οι αντίστοιχες Φ.Δ. είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία υποβολής τους και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη τους έτους εντός του οποίου είχε ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή Φ.Δ.. Παράδειγμα: Η υποβολή της Φ.Δ. (Ε1) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1 έως 31-12-2014 πρέπει να έχει γίνει έως 31-12-2015. Εάν η Φ.Δ. (Ε1) έχει υποβληθεί από 1-1-2016 και στο εξής δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του πλήθους των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων για τη βεβαίωση της διαμονής στην Ελλάδα από το 2012. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του επιδόματος γέννησης, ο έλεγχος για τη μόνιμη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αρχίζει από το έτος 2012 (Οικ. Έτος 2013).

Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική αίτηση, ο πατέρας που αναγνώρισε το τέκνο δεν προστίθεται στην σύνθεση της οικογένειας της άγαμης μητέρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του επιδόματος γέννησης, ο  έλεγχος για τη μόνιμη διαμονή των πολιτών τρίτων  χωρών στην Ελλάδα αρχίζει από το έτος 2012 (Οικ. Έτος 2013).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

Ελέγξτε το Εκκαθαριστικό σύμφωνα με την ένδειξη στο επάνω αριστερό σημείο, δηλαδή αν αναγράφεται ΟΙΚ.ΕΤΟΣ ή ΦΟΡ.ΕΤΟΣ και μετά στο κάτω δεξιό σημείο την ημερ.έκδοσής του (όχι την ημερομηνία αντιγράφου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: α)έχουμε ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2014 (εισοδήματα 2013) με υποβολή το έτος  2014 και β)έχουμε ΦΟΡ.ΕΤΟΣ 2014(εισοδήματα 2014) με υποβολή το έτος 2015

Σύζυγος  με ένδειξη ΑΦΜ κατοίκου εξωτερικού με εργασία στην Βρετανία ποιά δικ/κά πρέπει να προσκομίζει στο Κ.Κ ή Δήμο για να συμπληρωθεί το εισόδημά του από την Βρετανία;

Προκειμένου να δηλωθεί το εισόδημα από την Βρετανία o πολίτης  θα πρέπει να προσκομίσει :

1.P60-End of the year certificate

2.Annual tax summary, από το οποίο προκύπτει το συνολικό ετήσιο εισόδημα

3.Taxable income (από την αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία της Βρετανίας, HM Revenue &Customs) όπου αναγράφεται και το όνομα κανονικά.

4.Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα: α)την ισοτιμία της λίρας Αγγλίας με το ευρώ, β)την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και γ) τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό του εισοδήματος μετά την αφαίρεση των ασφαλιστών εισφορών  και μετατροπή αυτού σε ευρώ.

Ο χρήστης πρέπει να  κάνει  επαλήθευση των ανωτέρω πράξεων.

Πολίτης ο οποίος αναμένει την έκδοση Δημόσιου εγγράφου και παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για το επίδομα γέννησης δικαιούται το επίδομα και πως θα ολοκληρώσει την αίτησή του;

Ναι δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα  ολοκληρωθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικ/κά α) την αίτηση-αίτημα  που υπέβαλε για την έκδοση του εν λόγω  εγγράφου  στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Υπηρεσία (ημερομηνία κατάθεσης αιτήματος εντός τρίμηνης προθεσμίας) β)το αναφερόμενο δημόσιο έγγραφο (με ημερομηνία έκδοσης) και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη όπου θα δηλώνει υπεύθυνα τον λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του  Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.

Eιδικά για τις Φορολογικές ΔηλώσειςΠολίτης  για διαφόρους λόγους χρειάστηκε να υποβάλλει χειρόγραφη Φ.Δ και μέχρι την εκκαθάριση της εν λόγω Φ.Δ παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησής του για το επίδομα γέννησης, δικαιούται το επίδομα και πως θα ολοκληρώσει την αίτησή του;

Ναι, δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα ολοκληρωθεί  σε ένα Κ.Κ ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικ/κά:

α) την αρχική μη εκκαθαρισμένη ηλεκτρονική Φ.Δ ή την χειρόγραφη Φ.Δ η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος

β) την Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (ημερομηνία έκδοσης μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος

και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη όπου θα δηλώνει υπεύθυνα το λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του  Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.

Χρήστης Κ.Κ ή Δήμου που δεν ολοκλήρωσε την οριστική υποβολή της αίτησης του  πολίτη, η οποία εξαιτίας αυτού βρέθηκε να είναι εκπρόθεσμη μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση και μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της ή όχι;

Όχι, ο χρήστης δεν νομιμοποιείται για  μία τέτοια ενέργεια. Μπορεί να οριστικοποιεί την αίτηση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις , όπως περιγράφονται στις αμέσως ανωτέρω, δύο, προϋγούμενες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (λόγω έκδοσης Δημοσίου εγγράφου ή λόγω Εκκαθάρισης Φ.Δ)

Μπορεί η ανήλικη μητέρα να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος;
Ναι, η ανήλικη μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως η ανήλικη ή και ενήλικη μητέρα δεν έχει ΑΦΜ και ήταν εξαρτώμενο τέκνο στο Ε1 των γονέων της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να εκδώσει ΑΦΜ και να υποβάλει Ε1 για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος.

Στον σύνδεσμο που παραθέτουμε, με τον τίτλο “Αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας” θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη διεκπεραίωση στα Κέντρα Κοινότητας, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις γι αυτά, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Οδηγίες ως προς την λειτουργεία της εφαρμογής:

Μετά την εμπειρία της  παροχής του  επιδόματος  γέννησης θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια σημεία.

1) Προθεσμία δύο(2)  μηνών:

Σύμφωνα με την  Αριθμ. Δ11/οικ. 13242/461  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1039) του επιδόματος γέννησης και ειδικότερα το Κεφάλαιο Γ όπου :

Όταν ο πολίτης υποβάλει μόνος του την αίτηση, ενημερώνεται από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής, παραπέμπεται δε με ρητή υπόδειξη μέσω της ανωτέρω εφαρμογής σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο της επιλογής του για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, η οποία προϋποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος.

Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, ο αιτών, μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (sms) ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα οποία έχει δηλώσει με την ανωτέρω δήλωση γέννησης, καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατά το προηγούμενο εδάφιο εξέλιξη της αίτησης του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή (μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους) μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις και  εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή των Δήμων.

2) Περιπτώσεις μη Έγκρισης της αίτησης:

Οι χρήστες των Κ.Κ έχουν την αρμοδιότητα εφόσον ο πολίτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις να προβαίνουν σε απόρριψη  των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης και υπάρχουν επισημάνσεις στην αίτηση που αποτελούν <<Αιτία μη έγκρισης>> ο χρήστης αφού κάνει  απόρριψη του δηλούμενου στοιχείου στον πίνακα των επισημάνσεων υποβάλει οριστικά την αίτηση επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο <<Οριστική Υποβολή Αίτησης>>.

Αμέσως μετά η εφαρμογή απορρίπτει την αίτηση του πολίτη και  εμφανίζει την ένδειξη <<Μη Έγκριση>>. Η Πράξη αυτή της <<Μη Έγκρισης>> εκτυπώνεται  εις διπλούν και υπογράφεται από τον πολίτη ( όμοια διαδικασία με αυτή της Πράξης Έγκρισης).

Στον πολίτη επιτρέπεται η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής εντός τριών μηνών κατά της ανωτέρω απόφασης <<Μη Έγκρισης >> σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4520/2018 (Α΄30)>>

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Σε ότι αφορά  τον αριθμό των Φ.Δ  για έγγαμους  Έλληνες,Ευρωπαίους πολίτες, Πολίτες τρίτης χώρας και μονογονεϊκές οικογένειες :

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου, της μονιμότητας και του χρόνου διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα, που τίθενται ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, λαμβάνει χώρα με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες αντλούνται από τα φορολογικά δεδομένα.

Στην αντίστοιχη ένδειξη της πλατφόρμας <<πλήθος φορολογικών δηλώσεων>>εκεί που αναγράφεται το σύνολο των Φ.Δ θα πρέπει να λαμβάνεται  υπόψη από τους χρήστες τα εξής:

α) για έγγαμους   Έλληνες ή  Ευρωπαίους πολίτες οπωσδήποτε  να έχει ο καθένας την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

β) για έγγαμους πολίτες τρίτης χώρας οπωσδήποτε  ο ένας γονέας να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ενώ  ο άλλος γονέας να έχει το σύνολο των εμπρόθεσμα υποβληθεισών φορολογικών  δηλώσεων από το έτος 2012 (δηλαδή ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013) έως και σήμερα (σύνολο 8 Φ.Δ).

γ) για έγγαμους όπου ο ένας είναι πολίτης τρίτης χώρας και ο άλλος είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει ο καθένας τους να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

δ) για μονογονεϊκή οικογένεια ,πολίτη τρίτης χώρας, οπωσδήποτε  η μητέρα να έχει το σύνολο των εμπρόθεσμα υποβληθεισών φορολογικών  δηλώσεων από το έτος  2012 (δηλαδή ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013) έως και σήμερα. Εάν η μητέρα δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή πλην όμως υπάρχει αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού ελέγχουμε την προϋπόθεση  στον πατέρα.

Εξυπακούεται δε, ότι  η μητέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας  εισοδήματος για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

Κατεβάστε τον νόμο

Κατεβάστε την σχετική ΚΥΑ

Ηλεκτρονική Αίτηση για το επίδομα Γέννας

Κέντρα Κοινότητας

Επίδομα Γέννησης: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

➡ Ακολουθήστε το mamasou στο Instagram για να ενημερώνεστε άμεσα για τα Instagram giveaways και ότι άλλο δεν χωράει εδώ!

➡ Και μην ξεχνάτε! 👍Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας άρθρα αλλά και Διαγωνισμούς, Κληρώσεις και Δώρα! 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.